درباره ما


محمد مهدی جاذب نیکو

مدیر عامل شرکت نورگیل انرژی شمال

مهندس برق

سابقه کار 35 سال

سوابق علمی

                سوابق کار اجرائی

عضویت در کمیته ها

 تشویق نامه ها

 


محمد شکیبا

ممیز ارشد انرژی

مهندس برق

سابقه کار24 سال

سوابق علمی 

سوابق اجرائی

سوابق اجرائی 

 


عباس سحری

مدیر تحقیق و پژوهش

مهندس معمار

سابقه کار 20 سال

پویا احمدی فرد

ممیز انرژی

مهندس مکانیک

سابقه کار 10 سال

عرفان جاذب نیکو

عضو هیئت مدیره

مهندس برق

سابقه کار 8 سال

علی عالمی

ممیز انرژی

مهندس برق

سابقه کار 5 سال

امیر محمد کلباسی

ممیز انرژی

مهندس برق

سابقه کار 3 سال

فرحان دعاگوی سراوانی

ممیز انرژی

مهندس برق

سابقه کار 3 سال